Maciej Świrski nowym przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

  • Internet
  • Radio
  • Telewizja
Autor: rafs

W poniedziałek, 10 października Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zebrała się na swoim pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji.

KRRiT  musiała wybrać swoje nowe władze na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Przewodniczącym KRRiT został wybrany Maciej Świrski, członek rady, za którego kandydaturą głosował Sejm. Jego zastępczynią została Agnieszka Glapiak, która także została wybrana przez izbę niższą polskiego parlamentu. Świrski jest prezesem Reduty Dobrego Imienia, Agnieszka Glapiak w przeszłości współpracowała z Ministerstwem Obrony Narodowej jako dyrektor jednego z pionów.

Nowy skład KRRiT – od lewej: Tadeusz Kowalski, Agnieszka Glapiak, Hanna Karp, Maciej Świrski i Marzena Paczuska; fot. gov.pl/web/krrit

O Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest konstytucyjnym organem, który ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.  Jego uprawnienia regulują artykuły 213-215 Konstytucji RP oraz ustawa o radiofonii i telewizji. Niektórymi uprawnieniami są:

  • udzielanie koncesji na nadawanie sygnału telewizyjnego i radiowego;
  • podział środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego;
  • nakładanie kar pieniężnych na nadawców

Rada liczy pięciu członków wybieranych na 6-letnią kadencję. Dwóch nominuje prezydent, dwóch wybiera Sejm i jednego Senat.  Dużo kontrowersji podczas końcówki poprzedniej kadencji rady wzbudziły przedłużające się postępowania dotyczące koncesji dla TVN24 i TVN7. Nowych koncesji ostatecznie udzielono kilka dni przed końcem poprzednich.