TVN24 z polską koncesją na nadawanie programu. Jest też uchwała KRRiT

rafs

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła w środę, 22 września koncesję na dalsze rozpowszechnianie kanału TVN24. Rada podjęła także specjalną uchwałę. Zgoda na odnowienie koncesji zapadła na cztery dni przed wygaśnięciem koncesji.

Postępowanie w sprawie przyznania koncesji dla TVN24 trwało przez 19 miesięcy. W ostatnich miesiącach głosowania w sprawie przyznania lub odebrania koncesji nie dawały żadnego wyniku.  W środę, 22 września rada przyznała koncesję TVN24 na okres 10 lat. Za przyznaniem było 4 członków KRRiT (Witold Kołodziejski, Teresa Bochwic, Elżbieta Więcławska-Sauk, Andrzej Sabatowski), przeciw 1 (Janusz Kawęcki).

Uchwała w sprawie podmiotów spoza EOG

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przed głosowaniem w sprawie koncesji podjęła uchwałę. Dotyczy ona rozpoczęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rada stwierdza, że:

W jej ocenie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji  w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce podmiot z siedzibą w Polsce, w którym udział kapitałowy podmiotu dominującego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekracza 49%. Ponadto, nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji podmiot z siedzibą w Polsce, który jest zależny od podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poprzez dysponowanie, pośrednio albo bezpośrednio przez ten zagraniczny podmiot ponad 49% głosów w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu, nawet jeśli jednocześnie dany podmiot z siedzibą w Polsce jest zależny od podmiotu z siedzibą w kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W uchwale czytamy także, że opisany wyżej podmiot ma być wezwany przez przewodniczącego KRRiT do usunięcia naruszenia w wymienionym wyżej zakresie. W przypadku, gdy koncesjonariusz spoza EOG nie dostosuje swojej struktury właścicielskiej, koncesja może zostać cofnięta. Ponadto KRRiT chce podjąć działania, których celem jest doprecyzowanie obowiązującego prawa.

Lex TVN odrzucone w Senacie – ustawa wróciła do Sejmu

W polskim parlamencie od sierpnia procedowana jest ustawa nazywana potocznie jako jako „Lex TVN”. 11 sierpnia w środę dokument został przegłosowany w Sejmie. W środę, 25 sierpnia 52 senatorów wydało stanowisko, w którym zadeklarowali głosowanie za odrzuceniem tej ustawy. W czwartek, 9 września Senat na posiedzeniu plenarnym podjął uchwałę w sprawie odrzucenia „Lex TVN”. Za wnioskiem było 53 senatorów. Uchwała czeka na procedowanie w Sejmie. Ten może ją odrzucić bezwzględną większością głosów.