TVN Style nadal bez polskiej koncesji – obecna wygasa za 2 miesiące. KRRiT wydaje oświadczenie

  • Telewizja
  • TVN Warner Bros. Discovery
Autor: rafs

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nadal nie wydała decyzji w sprawie przyznania nowej koncesji dla TVN Style. Przeciwko był jednak tylko jeden członek.

Sprawa TVN Style była przedmiotem posiedzenia KRRiT w środę, 22 maja. Rada nie podjęła jednak decyzji, ponieważ głosowanie nie miało pozytywnego wyniku. Za głosowało dwóch członków, przeciwko jeden, a wstrzymało się dwóch.

Przypomnijmy, że decyzje w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zapadają większością 4 głosów. Koncesja TVN Style wygasa natomiast 28 lipca.  Podobne przedłużanie postępowania koncesyjnego przez KRRiT było w przypadku TVN24 i TVN7, gdzie zostawały dni do wygaśnięcia koncesji. Nadawca miał w takiej sytuacji plan B w postaci koncesji holenderskiej. Niewykluczone, że w tej sytuacji będzie podobnie.

KRRiT wydaje oświadczenie. Wątpliwości co do struktury właścicielskiej TVN

Po posiedzeniu KRRiT wydano oświadczenie. W nim ponownie podniesiono wątpliwości dotyczące struktury właścicielskiej telewizji TVN. Rada powołuje się w nim na ustawę RTV, wedle której podmioty zagraniczne nie mogą posiadać (nawet pośrednio) więcej niż 49 % udziałów w spółce posiadającej koncesję w Polsce. W nim możemy przeczytać również, że:

Zdaniem Przewodniczącego KRRiT przyznanie koncesji dla programu TVN Style mogłoby wiązać się ze złamaniem polskiego i europejskiego prawa. Z tego powodu struktura kapitałowa spółki zostanie poddana szczegółowej analizie przez niezależnych ekspertów.

Oświadczenie podał dalej na portalu X przewodniczący organu, Maciej Świrski. Przedstawił w nim wyniki głosowania i podkreślił, że głosował przeciw. Zaznacza również, że Warner Bros. Discovery jest pomiotem w 100% spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i inwestycja amerykańska nastąpiła bez zgody KRRiT. We wpisie napisał, że rozważa złożenie wniosku o Trybunał Stanu dla Jana Dworaka. Był on przewodniczącym KRRiT w latach 2010-2016. Wniosek ma dotyczyć bierności w sprawie przejęcia przez amerykański podmiot telewizji TVN.  Tylko ze względu na tę sytuację Świrski nie głosował za koncesją dla TVN Style.

Nie brak opinii, że obecny szef rady zapomniał o Witoldzie Kołodziejskim. Podczas jego kadencji jako przewodniczącego KRRiT, TVN przejęło Discovery, a następnie po fuzji Warner Bros. Discovery. Wtedy rada nie wyrażała wątpliwości, a te dopiero zapadły w 2021 roku przy okazji przyznawania koncesji dla TVN24.

Do oświadczenia KRRiT odniósł się zarząd TVN w swoim oświadczeniu.

Struktura właścicielska TVN Warner Bros. Discovery nie budzi żadnych wątpliwości.
Potwierdzają to wyroki sądów, liczne opinie prawne i decyzje KRRiT przyznające koncesje kanałom naszej grupy. Brak przedłużenia koncesji dla TVN Style i wypowiedzi szefa KRRiT są kolejnym bezprawnym atakiem na amerykańskiego inwestora i wartości łączące nasze kraje – czytamy w oświadczeniu TVN.

TVN, amerykański właściciel i wątpliwości KRRiT – niekończąca się opowieść

To nie pierwszy raz, jak KRRiT zabiera głos w kwestiach właścicielskich TVNu. We wrześniu 2021 roku przy okazji przyznania 4 dni przed końcem nowej koncesji dla TVN24, rada podjęła uchwałę w sprawie podmiotów spoza EOG. Dotyczy ona rozpoczęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W oświadczeniu czytamy:

W jej ocenie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji  w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce podmiot z siedzibą w Polsce, w którym udział kapitałowy podmiotu dominującego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekracza 49%. Ponadto, nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji podmiot z siedzibą w Polsce, który jest zależny od podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poprzez dysponowanie, pośrednio albo bezpośrednio przez ten zagraniczny podmiot ponad 49% głosów w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu, nawet jeśli jednocześnie dany podmiot z siedzibą w Polsce jest zależny od podmiotu z siedzibą w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego stwierdzała wówczas KRRiT.

W uchwale czytamy także, że opisany wyżej podmiot ma być wezwany przez przewodniczącego KRRiT do usunięcia naruszenia w wymienionym wyżej zakresie. W przypadku, gdy koncesjonariusz spoza EOG nie dostosuje swojej struktury właścicielskiej, koncesja może zostać cofnięta.

Ponadto KRRiT chce podjąć działania, których celem jest doprecyzowanie obowiązującego prawa. Jednak jak powszechnie wiadomo, takiego działania do tej pory nie było, a mocodawca obecnej większości w KRRiT nie posiada obecnie większości w parlamencie.

Na ile lat udzielana jest w Polsce nowa koncesja na nadawanie

Zgodnie z polskimi przepisami w ustawie o radiofonii i telewizji, koncesja oraz następna koncesja udzielana jest na okres 10 lat (art. 36.3). Najpóźniej rok przed końcem koncesji nadawca musi złożyć wniosek o kolejną koncesję (art. 35a.1). Jeżeli nadawca złoży wniosek w terminie, to odmówienie udzielenia lub cofnięcie koncesji (art. 38) może nastąpić tylko wtedy, gdy

  • sąd zakazał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją  (orzeczenie prawomocne)
  • nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie/w koncesji

Dodatkowo można cofnąć koncesję, jeśli rozpowszechnianie programu może zagrażać bezpieczeństwu państwa, jest dominujące na rynku dla tego medium właściwym oraz nastąpi bezpośrednie/pośrednie przejęcie kontroli przez inną osobę.

Maciej Świrski przed Trybunałem Stanu? Wniosek złożony w Sejmie

Wniosek o postawienie szefa KRRiT Macieja Świrskiego został złożony do marszałka Sejmu. Na konferencji prasowej w czwartek, 23 maja posłowie koalicji rządzącej poinformowali, że zebrano 185 podpisów pod wnioskiem, który ogłosił ówczesny minister kultury Sienkiewicz 9 maja. Sformułowano 11 zarzutów przeciwko Maciejowi Świrskiemu. Teraz wniosek będzie rozpatrywała sejmowa komisja odpowiedzialności konstytucyjnej. Ona zdecyduje, czy Maciej Świrski będzie postawiony lub nie przed Trybunałem Stanu. Taki wniosek trafi na posiedzenie plenarne Sejmu RP. Decyzja podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej polowy ustawowej liczby posłów.